Kuri
This photo of Kuri was taken on 3rd March 2023.

¦ Next ¦ Kuri´s Rescue Page ¦